Danube Box Versions
EN
DE AT HU RS RO BG

Наръчник

Наръчникът е основната част на Дунавския пакет. Той се състои от шест раздела, като материалът е представен под формата на отделни модули. Според желанията и нуждите ви можете да използвате даден модул или част от него само за конкретен урок или да представите няколко модула последователно. Дейностите могат да бъдат адаптирани към нуждите на даден клас или група. Последователността на описаните дейности може да се приспособи към спецификата на преподаване.

Всеки раздел съдържа по няколко свързани теми (модули), състоящи се от:
  • кратко въведение в темата;
  • организационна секция – образователни цели на модула, необходими материали и разпределение за изпълнение на дейностите;
  • подробно описание на дейностите (игри, експерименти, работа по групи, дискусии, извънкласни дейности на открито);
  • общоподготвителна и специфична предварителна информация;
  • работни листове за копиране;
  • препратки към допълнителната информация по темите, достъпна на компактдиска и интернет страницата;
  • информационни карти;  
  • голяма карта на Дунавския басейн;
  • една или повече „Дунавски истории”.